Σχόλια: Διαβούλευση Ένταξη στο “Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων”

Σχετικά με τη διαβούλευση για Ένταξη στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του «Προγράμματος Διαύγεια» και που αφορά σε Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) συνολικά ετησίως, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:

(more…)